De combinatie van natuur- en cultuurlandschap levert geld op.

Economie & ondernemen:

Leven in een prachtig landschap is alleen mogelijk als er economische activiteiten zijn en er inkomen gegenereerd wordt. Onze woonomgeving is prachtig gebleven doordat industrialisering niet aanwezig is en de opbrengst van het land eeuwenlang het verdienmodel is geweest. Ruim honderd jaar geleden kwam het toerisme op gang en dit zorgt nu voor ruim 30% van de economische activiteit in onze gemeente. De combinatie van natuur- en cultuurlandschap levert dus geld op!

Toerisme is de grote economische motor in onze gemeente. 

De toeristische sector, de lokale economie en de leefbaarheid:

Hoewel boeren en natuurinstanties niet direct voor grote werkgelegenheid zorgen genereren ze wel indirect werkgelegenheid doordat hun landschapsonderhoud jaarlijks een paar miljoen bezoekers trekt.

Horeca, hotels, campings en toeleveringsbedrijven floreren hierbij en zorgen voor werkgelegenheid. Als de toeristische sector lokaal inkoopt, iets dat steeds vaker gebeurt, kunnen bakkers, slagers en levensmiddelenzaken ook in onze kleine kernen blijven bestaan. Hier profiteren tevens onze inwoners van (leefbaarheid).

Balans wil dat er een duurzame toeristische sector ontstaat waarmee onze lokale economie blijvend kan bloeien.

‘Verantwoord op weg’ en het belang van de ondernemer:

Het toerisme brengt ook verkeersdruk en geluidsoverlast met zich mee. Daarom ondersteunt Balans het initiatief “Verantwoord op weg’ dat samen met onze buurgemeenten Vaals en Eijsden-Margraten wordt opgepakt en waarbij het belang van onze ondernemers ook blijft tellen. We zijn voorstander van effectieve maatregelen maar zullen eveneens inzetten op handhaving voor overtreders van bijvoorbeeld snelheid en geluid. 

Werkgelegenheid in de toeristische sector en de toeleveringsbedrijven:

Een groot deel van onze inwoners werkt in onze gemeente of op korte afstand daarbuiten.

Hierbij is de toeristische sector met zijn toeleveringsbedrijven een van de grootste werkgevers. Wij willen dit graag behouden maar zien ook dat er een tekort aan personeel is. Balans wil samen met de ondernemers en scholen onderzoeken hoe we ook in de toekomst deze sector van voldoende personeel kunnen voorzien.

Verder vindt Balans dat mensen met een economische binding hier ook moeten kunnen wonen zonder dat er verdringing plaats vindt.

 

Wij gaan dan ook graag in gesprek met ondernemers om samen met hen, de deskundigen op dit gebied, voorwaarden hiervoor te scheppen. 

 

(Deel)thuiswerken en duurzame werkgelegenheid:

Het (deel)thuiswerken wordt steeds meer de norm in vele sectoren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er goede digitale verbindingen aanwezig zijn. Balans pleit al jaren voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente maar moet helaas constateren dat dit moeizaam gaat. Toch lijkt het er op dat via samenwerking met andere gemeenten een aanbieder glasvezel wil gaan aanleggen; ook in de buitengebieden! Balans zal zich er maximaal voor inspannen dat voor iedereen in Gulpen-Wittem glasvezel, en dus snel internet, beschikbaar is. Dit draagt bij aan duurzame werkgelegenheid.

Ons landschap en de boer die erin thuis hoort:

Ons landschap en het beheer hiervan. Het prachtige vijf-sterren-landschap vormt het kapitaal van onze gemeente. Kapitaal met een economische waarde vanwege de vele toeristen die ons bezoeken maar ook en zeker zo belangrijk: de basis om hier als inwoner gezond te kunnen leven en gelukkig te zijn! Het landschap is zo aantrekkelijk door zijn afwisseling: akkers, grasland, fruitbomen, bossen, graften, riviertjes, dorpen en vrijstaande boerderijen. En dit alles gelegen in golvende heuvels! Een cultuurlandschap dat afgelopen honderden jaren zijn vorm heeft gekregen en gelukkig nog steeds heel waardevol is. Balans wil dit unieke landschap evenwichtig behouden en daar waar nodig versterken zodat ook komende generaties hierin gelukkig kunnen leven en werken en bezoekers ervan kunnen genieten. Voor het beheer van dit landschap kan de gemeente niet alleen zorgen. Zij heeft hierbij hulp nodig van degenen die het landschap beheren en bewerken.

Dit zijn in eerste instantie onze boeren die ruim 60% van het landschap beheren en bewerken. Zij hebben onze steun nodig om ook in de toekomst in dit kleinschalig landschap rendabel te kunnen werken. Balans stimuleert dan ook duurzame innovaties zodat onze eigen (jonge) boeren ook in de toekomst hier kunnen blijven. We realiseren ons dat dit niet van vandaag op morgen kan gebeuren en vinden dat boeren de kans moeten krijgen een omslag in eigen tempo te maken. Daarnaast is Balans van mening dat een boerenbedrijf in het landschap thuishoort; dit is al honderden jaren zo (kijk bijv. naar de prachtige carré-boerderijen) en dat moet zo blijven ook!

Belastingen en heffingen:

Ongeveer 10 miljoen euro  van de gemeentelijke inkomsten betalen onze inwoners en ondernemers via belastingen en heffingen. De afgelopen vier jaar heeft Balans als coalitiepartner aangetoond dat een sluitende begroting en draagbare lasten voor inwoners en ondernemers mogelijk zijn. Balans gaat ervoor zorgen dat er ook de komende vier jaar een sluitende begroting is, investeringen goed doordacht zijn en de lasten voor inwoners en ondernemers acceptabel blijven.

Burgerparticipatie. Het betrekken van u als inwoners en ondernemers bij beleid en plannen is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Wij luisteren naar onze inwoners en ondernemers en ook -maar niet alleen- naar de protesterende minderheid.

In gesprek met onze inwoners en ondernemers

Balans is een partij uit de samenleving en met de samenleving. Ons uitgangspunt is altijd geweest dat wij luisteren naar onze inwoners en ondernemers en daarop ons standpunt bepalen. Dit kan alleen als Balans met inwoners en ondernemers in gesprek gaat. De afgelopen twee jaar is dit vanwege Corona bijna onmogelijk geweest. We hopen dat aan deze situatie snel een einde komt en we weer volop in gesprek kunnen gaan.