Wonen en leven in Gulpen-Wittem

Burgerparticipatie

Het betrekken van u als inwoners en ondernemers bij beleid en plannen is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Dat dit geen gemakkelijke opgave is realiseren we ons want burgerparticipatie betekent niet altijd dat iedereen tevreden zal zijn met de uitkomst. Dit vraagt begrip en inlevingsvermogen; ook dat is burgerparticipatie !

Zelfsturing

Balans is groot voorstander van initiatieven die uit de samenleving komen en ondersteunen dit van harte. Dit kan het opknappen van een speeltuin zijn of het organiseren van een cultureel evenement, maar ook het bevorderen van het welzijn van ouderen, aandacht voor de mentale staat van onze opgroeiende jeugd en het betrekken van onze jongeren bij ontwikkelingen in de kernen.

Wonen

De krapte op de woningmarkt is groot. Er is vooral behoefte aan gepaste woonruimte voor senioren. Door hiervoor te zorgen ontstaat er doorstroming en komen er woningen voor gezinnen met kinderen en starters vrij. Balans wil hier een boost aan geven door niet alleen voor senioren te bouwen maar ook op korte termijn woningen voor starters te realiseren en meedenken over het concept Tiny House, mogelijk ook als tijdelijke oplossing.  Ook zal Balans projecten welke gelijkwaardig zijn aan het concept CPO-Mechelen in andere kernen steunen.

Naast woonbehoefte voor onze eigen inwoners vindt Balans ook dat mensen met een regionale, economische of sociale binding hier moeten kunnen wonen. We moeten dan wel zorgen dat deze groep een geschikte woning kan krijgen zonder dat dit leidt tot  verdringing. 

Jongeren

In een vergrijzende regio als de onze is het van het grootste belang dat er jongeren blijven opgroeien en wonen. Balans gaat zich de komende periode ervoor inzetten om randvoorwaarden te scheppen om het voor jongeren aantrekkelijk te maken in onze gemeente te blijven wonen of ernaar terug te keren na een studie elders. Dat zijn randvoorwaarden zoals:

  • Betaalbare en beschikbare woningen voor jongeren realiseren. En dit niet alleen door projectontwikkelaars maar ook door bijvoorbeeld het initiatief van Mechelse jongeren (CPO-Mechelen) te ondersteunen en te stimuleren.
  • Werkgelegenheid in eigen gemeente of regio.
  • Goede voorzieningen zoals snel internet, cultuur en verenigingsleven, recreatie en sport

School

Onze gemeente is op dit moment goed voorzien van onderwijsmogelijkheden. Er zijn nog voldoende en goed bereikbare lagere scholen, in Gulpen is er middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs. In de regio (Maastricht, Heerlen, Sittard, Aken) zijn er ruime mogelijkheden voor vakopleidingen, HBO en Universitair onderwijs.

Balans wil deze situatie zo houden en mogelijk uitbreiden naar opleidingen voor beroepsonderwijs; hier is grote behoefte aan. Naast schoolgebouwen is ook de bereikbaarheid hiervan belangrijk. Balans wil dan ook dat scholen in onze gemeente veilig per fiets bereikbaar zijn en het onderwijs in de regio goed en goedkoop met openbaar vervoer te bereiken is.

Leefbaarheid

  • Ons prachtige vijf-sterren-landschap en onze kernen worden vaak overspoeld door bezoekers, waarbij de verkeersdruk veel te hoog is. Balans vindt dat iedereen van onze mooie gemeente moet kunnen genieten maar wil dat de bijbehorende overlast sterk vermindert. Goed en goedkoop openbaar vervoer in plaats van individueel vervoer kan een van de oplossingen kan zijn. Daarnaast moeten niet alle wegen voor iedereen en alle gemotoriseerde voertuigen toegankelijk zijn, zodat bijv. stiltegebieden hun titel waard zijn. Balans ondersteunt dan ook het initiatief “Verantwoord op weg’ dat samen met onze buurgemeenten Vaals en Eijsden-Margraten wordt opgepakt en waarbij ook belang van onze ondernemers blijft tellen. We zijn voorstander van effectieve maatregelen maar zullen eveneens inzetten op handhaving voor overtreders van bijvoorbeeld snelheid en geluid.
  • Leefbaarheid betekent ook dat er een bepaald voorzieningenniveau in onze kernen aanwezig is, maar dit met inachtneming van de realiteit; niet alles kan overal behouden blijven. Scholen, winkels en voorzieningen voor verenigingen en sportclubs zijn zeer belangrijk. Wij kunnen niet alles zelf realiseren maar zullen zeker de voorwaarden scheppen en daar waar mogelijk initiatieven stimuleren en ondersteunen.
  • Leefbaarheid houdt niet op bij onze gemeentegrens; zo tast bijvoorbeeld te veel vliegverkeer ook de leefbaarheid aan. Balans is dan ook geen voorstander van uitbreiding van Maastricht- Aachen Airport en volgt kritisch de ontwikkelingen in Luik ( Bierset)

Veiligheid

  • Hulpdiensten:

Gulpen-Wittem is een gemeente met een groot oppervlak aan de rand van Nederland. Dit betekent dat hulpdiensten zoals Politie, Brandweer en Ambulance niet altijd en overal binnen de gewenste tijd aanwezig zijn. Balans vindt dat de inwoners van Gulpen-Wittem recht hebben op hulp binnen de daarvoor in Nederland afgesproken tijden. Wij pleiten voor een regionaal onderzoek naar optimale locaties voor de Brandweer, versterking van de Politie en het behoud van de Ambulancepost.

  • Sociale veiligheid:

Balans vindt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in onze gemeente. Hiervoor is handhaving en controle nodig maar is ook gedrag een belangrijke factor. Sociaal gedrag wordt onze jeugd op scholen bijgebracht; wij helpen graag daarbij. Daarnaast zal ook nieuwe inwoners in onze gemeente verteld moeten worden welk gedrag hier op prijs wordt gesteld en dat vriendelijkheid en niet agressiviteit deuren opent.

  • Klimaatverandering:

Het veranderen van het klimaat heeft grote invloed op onze veiligheid. Een recent voorbeeld is de overvloedige neerslag in juli 2021 waardoor tientallen woningen in onze gemeente onder water kwamen te staan. Behalve wateroverlast zullen droogte en hitte een belangrijk item worden. Balans wil dan ook dat onze leefomgeving klimaatbestendig wordt ingericht, hier meer onderzoek naar wordt gedaan en samenhangende maatregelen worden genomen.