Betreft:                        Artikel 37 vragen

Datum                         12 maart 2022

Onderwerp:                 Patronaat Epen

 

Al meer dan 5 jaar wordt er vanuit Epen gepleit voor een broodnodige renovatie van het Patronaat in Epen. De gebruiksmogelijkheden zijn te beperkt en er is sprake van langdurig achterstallig onderhoud. In 2018 is zelfs door de gemeente geconstateerd dat de veiligheid in het geding is en zijn er stutten geplaatst in de kelder en de bibliotheek.

In maart 2019 heeft de stichting Patronaat een aanvraag ingediend voor noodzakelijke aanpassingen: achterstallig onderhoud, versterking vloer, energiebesparende maatregelen en verbetering gebruiksmogelijkheden, begroot op € 850.000,-. Dit bedrag is meermaals mondeling toegezegd door de toenmalige wethouder.

In de loop der jaren is dit bedrag twee keer naar beneden bijgesteld: de eerste keer van € 850.000,- naar € 600.000,- en de tweede keer van € 600.000,- naar € 400.000,- . Nu blijkt dat in de begroting van 2022 geen extra middelen zijn opgenomen voor het opknappen van gemeenschapshuizen en er geen enkele actie is ondernomen om het achterstallig onderhoud in te halen.

Tijdens de laatste besprekingen met de gemeente is geopperd dat verkoop of transformatie van het Patronaat wordt overwogen.

De zorgen en onrust zijn groot in de gemeenschap van Epen. Daarom verzoek ik het College van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen te beantwoorden:

  1. In maart 2019, op 6 februari 2020, op 7 juli 2020, op 19 oktober 2020, op 25 januari 2021, op 22 april 2021, op 29 juli 2021, op 18 oktober 2021, op 2 december 2021, op 13 december 2021 en op 2 februari jl. zijn er overleggen geweest tussen Patronaat en gemeente. Zijn er verslagen of afsprakenlijsten van deze overleggen? Zo ja, kunnen wij deze inzien? Zo nee, waarom zijn gemaakte afspraken niet vastgelegd?
  2. In de afgelopen jaren is meermaals een beroep gedaan op de gemeente om het achterstallig onderhoud in te halen, om zodoende o.a. de kosten voor energie te beperken. Waarom heeft de gemeente hier geen gehoor aan gegeven?
  3. De gemeente heeft voor verduurzaming van gemeenschapshuizen middelen gereserveerd in het verleden. Waarom zijn deze nooit ingezet in het Patronaat in Epen?
  4. Kan het college in kaart brengen welk achterstallig onderhoud en welke verduurzaming van het gebouw niet is uitgevoerd en welk bedrag hiermee gemoeid zou zijn geweest?
  5. Er is in september 2021 door RO-groep Maastricht een advies uitgebracht over het Patronaat. Heeft het college gecheckt of de gebruikte gegevens in dit rapport kloppen? Heeft het college het bestuur van het Patronaat betrokken bij de opstelling van dit rapport?   Waarom is dit pas in december 2021 met de werkgroep van het Patronaat besproken?
  6. Op 15 januari jongstleden heeft het bestuur van het Patronaat een noodkreet gericht aan de gemeente o.a. vanwege de hoge energiekosten door gebrekkige technische installaties. Waarom zijn er simpele verbeteringen die veel besparingen hadden kunnen opleveren niet uitgevoerd?
  7. Het college van B&W heeft kennelijk weer een extern bureau benaderd voor een aanvullend onderzoek. Dit werd medio februari verwacht. Is nu, medio maart, inmiddels iets bekend over dit onderzoek?
  8. Waarom zijn het bestuur en de werkgroep van het Patronaat wéér niet betrokken bij de opstelling van dit onderzoek?
  9. Kan het college aangeven hoeveel financiële middelen de afgelopen 3 jaar besteed zijn aan onderzoeken en adviezen m.b.t. het onderhoud, de renovatie en de toekomst van het Patronaat?
  10. Tijdens de presentatie op 23-09-2021 geeft de RO-groep in de eerste indicatie aan dat de kosten voor de renovatie van het Patronaat € 2.956.800,- gaan zijn.

Is in dit bedrag van €  2.956.800,- het achterstallig onderhoud en de integrale verduurzaming opgenomen?

 

Fractie Balans Gulpen-Wittem

Wiel Duijzings, Burgerfractielid