Wijlre buitengebied 1

Geen politieke spelletjes

Afspraak is afspraak

Een andere raad

Niet wie wat zegt, is voor ons in de raad belangrijk, maar WAT iemand zegt.

Weg met het steeds denken in coalitie/oppositie en allerlei politieke spelletjes! 

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. De kloof tussen de burgers en de politiek is groot. Allerlei beloften worden gedaan die snel weer vergeten worden zodra de verkiezingen voorbij zijn. 

Wij houden ons aan ons woord. We zijn helder in onze keuzes en ons ja is een ja, maar ook als het neen moet zijn schuwen wij dit niet te zeggen, natuurlijk wel met tekst en uitleg. Zo hebben wij de afgelopen periode gehandeld en dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen. 

Acht  jaar geleden gingen wij voor een betere verdeling van jong en oud, mannen en vrouwen in de raad.

Balans heeft dit waargemaakt en gaat hier onveranderd mee door! 

Mechelen - Kernen website Balans-Eleven Media-3

Gezondheid & bewegen

Natuur, landschap en monumenten

Help (nieuwe) bedrijven!

Steeds meer kinderen en jongeren hebben te kampen met overgewicht. Dit heeft te maken met het gewijzigde voedingspatroon, maar ook met het onvoldoende bewegen van een groot gedeelte van deze groep. Ook bij overige groepen zien we dat voldoende beweging bijdraagt tot het zich fitter voelen, waardoor in mindere mate een beroep gedaan hoeft te worden op de gezondheidszorg. 

Bij ouderen blijkt dat programma‟s waarin bewegen en voorlichting (voeding, medicijngebruik, voorkomen van ongelukken in en om de woning) een hoge preventieve werking hebben.

Bewegen in al zijn vormen verdient dan ook de aandacht en dient gestimuleerd te worden. Samen met bijvoorbeeld onze verenigingen, scholen, maar ook de GGD, dient bekeken te worden hoe samen deze doelstelling vorm en inhoud gegeven kan worden. 

Agrariërs moeten worden ingeschakeld bij het beheer van de natuur. Met geld van Brussel, provincie en rijk, maar ook van de gemeente! Om meer mensen te laten genieten van al die pracht zorgden wij voor een route langs diverse monumenten in onze prachtige gemeente. Een balans tussen behoud en versterking van het basiskapitaal enerzijds en leefbaarheid anderzijds (duurzame leefbaarheid) is uitgangspunt van ons beleid. Wij zijn voorstander van het inschakelen van agrariërs bij het beheer van onze natuur.

Om kinderen en jongeren meer bewust te maken van de waarde van ons landschap dienen projecten waarbij jongeren verantwoordelijkheid nemen hiervoor, te worden ondersteund.

Binnen de kernen en zeker binnen de toeristenkernen moet de kwaliteit van het openbaar groen behoorlijk omhoog. Ondanks extra middelen die hiervoor de afgelopen jaren beschikbaar kwamen ontbreekt het nog aan een planmatige aanpak. Het geld is er, dus plan maken en mouwen opstropen. 

Ondernemers moeten niet tegengewerkt worden, maar we moeten ze juist helpen. Bijvoorbeeld door één aanspreekpunt bij de gemeente (ondernemersloket) en een bedrijfsverzamelgebouw voor startende bedrijven.

Balans vindt dat de gemeente de ondernemer meer klant- en vraaggericht dient te benaderen.

Daarnaast moet er bij de gemeente één aanspreekpunt komen voor de ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie (ondernemerscontactpunt), waar elke ondernemer met al zijn vragen terecht kan. Net zo iets als het ingestelde horecaloket!

Balans vindt dat Gulpen-Wittem kleinschalige en niet milieubelastende bedrijvigheid sterk moet bevorderen. De belangrijkste economische poot voor onze gemeente vormt de toeristische sector. Maar ook het winkel- en dienstverleningsapparaat mogen we niet vergeten. Het koesteren van bedrijvigheid die er al is (!) en op een creatieve en stimulerende manier voor randvoorwaarden zorgen die leiden tot de komst van nieuwe bedrijven is voor ons een speerpunt van beleid. Bijzondere aandacht heeft de afgelopen jaren het uitbreiden van het winkelaanbod in Gulpen gehad. Hierin zijn we goed geslaagd, en ook de komende tijd blijft dit voor ons punt van aandacht.   

Reijmerstok - Kernen website Balans-Eleven Media-1

Kamperen bij de boer

Bereikbaarheid toeristische kernen

Accommodatiebeleid

Op dit moment mag op 25 locaties in Gulpen-Wittem onder bepaalde condities en voorwaarden gekampeerd worden bij de boer. Het gaat hierbij om kleinschalige voorzieningen (maximaal 15 per locatie). Uit o.a. het onderzoek in het kader van de toeristische visie is gebleken dat het aanbod voor overnachtingen in Gulpen-Wittem, dus ook het kamperen bij de boer, voldoende is. Meer aandacht zal de komende tijd geschonken moeten worden aan kwaliteit. Kwaliteit is niet per definitie meer, maar betekent beter.

De toerist van vandaag en morgen is kritisch, heeft veel om uit te kiezen en een grote groep is bereid iets meer te betalen, maar stelt dan ook andere en vaak hogere eisen.

Wij willen de komende periode het aantal locaties handhaven op maximaal 25, omdat ook wij vinden dat hiermee voldoende aanbod geboden wordt. Teveel van hetzelfde voegt niets meer toe en zorgt voor teveel versnippering, waardoor bijna niemand meer in staat zal zijn om de noodzakelijke investering te doen om de gevraagde kwaliteit te kunnen bieden.

Op een beperkt aantal bestaande locaties kunnen wij ons onder strikte voorwaarden vinden in uitbreiding van het aantal eenheden per locatie. De ondernemer dient niet alleen de economische noodzaak hiertoe aan te tonen, maar ook inzichtelijk maken wat hij de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan natuur -en landschapsonderhoud. Denk hierbij aan aangelegde bomen, hagen etc. Hier geldt het principe voor wat hoort wat. Daarnaast verplicht de ondernemer zich om de komende 20 jaar eveneens zijn bijdrage aan voornoemd onderhoud voort te zetten. Dit dient in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd te worden.

 

Onze fraaie kernen zijn in het hoogseizoen soms moeilijk bereikbaar. Daarom willen wij dat de bezoekers beter hun auto kwijt kunnen (blauwe zones, gebruik van weilanden in overleg met de boeren, etc.)

Wandelroutes laten beginnen bij bestaande parkeerplaatsen! Simpel toch? Waarom doen we het dan niet?

Bestaande gemeentelijke gemeenschapshuizen dienen in stand gehouden te worden. Door de gemeente zal daarbij gestreefd moeten worden naar gelijke behandeling m.b.t. onderhoud en beheer. Voor alle gebouwen geldt dat er huurovereenkomsten moeten komen, zodat gebruiker en verhuurder weten waar ze zich aan moeten houden.

Gezien de vergrijzing en ontgroening is samenwerking tussen verenigingen in onze ogen meer dan noodzakelijk om het hoofd boven water te kunnen houden. Noodzaak om onze jeugd de mogelijkheid te bieden om met leeftijdsgenoten te genieten van sport, spel, muziek en/of dans.

Noodzaak  omdat steeds meer verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers die een functie als bestuurslid kunnen/willen vervullen.

Noodzaak  omdat onderhoud en beheer van een gebouw/veld veel geld kost en vraagt om een zo optimaal mogelijke benutting om het betaalbaar te houden voor zowel de verenigingen als de gemeenschap.

Ondanks alle mooie praatjes en beloftes die gedaan worden in de tijd van verkiezingen: geld dat verenigingen ontvangen van de gemeente als bijdrage is gemeenschapsgeld, dus geld van ons allen en geld dat we met zijn allen moeten ophoesten. Praatjes vullen geen gaatjes en de realiteit is dat gemeenten de komende jaren steeds meer taken krijgen en steeds minder inkomsten. Het tekort moet door de eigen inwoners betaald worden door hogere belastingen en daar zijn wij geen voorstander van.

Wij vinden dat in goed overleg met verenigingen gekeken moet worden hoe het mes aan twee kanten kan snijden: verenigingen kansen bieden om te blijven bestaan als belangrijke impuls voor de leefbaarheid van al onze kernen, maar ook betaalbaar voor de gemeente en dus de gemeenschap. Speciale aandacht hierbij dient uit te gaan naar de kern Nijswiller, waar het Sophianum zijn deuren heeft gesloten. Voor een aantal verenigingen betekent dit dat gekeken dient te worden naar een accommodatie voor grotere activiteiten, die een aantal keren per jaar plaats vinden. Samen met de verenigingen in de kern dient gezocht te worden naar een oplossing die voldoet aan de behoefte, maar ook betaalbaar is gezien het beperkte aantal activiteiten.

Wij zijn tegen gedwongen fusies, maar juichen intensieve samenwerking dan wel fusies op vrijwillige basis toe. Wij vinden ook dat als stimulans hier extra subsidie tegenover mag staan.

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een ondernemerloket met een ondernemerscontactpunt.

Klant- en vraaggerichte instelling van de gemeente verder uitbouwen.

Een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemingen (kan ook in een boerderij etc.)

Parkeerbeleid dat zo min mogelijk kosten met zich mee brengt maar wel zorgt voor regulering van het parkeren. Dit kan d.m.v. het instellen van blauwe zones.

Aanleg van een gescheiden fietspad van Wittem tot Mechelen en van Mechelen tot Epen.

Geen selectieve bereikbaarheid, maar verkeer leiden via bebording

Fietspaden door de natuur, langs bijvoorbeeld de Geul.

Parkeren bij de boer, wij willen groen seizoensparkeerplaatsen aan de entrees van kernen, kort bij de wandelgebieden, met startpunten van wandelingen. Goed voor de boer, die hiermee nog iets kan verdienen, goed voor de toerist, die kort bij de wandelwegen de auto kwijt kan en goed voor ons.

Agrariërs worden ingezet als natuurbeheerders.

Projecten voor jeugd en jongeren stimuleren waarbij zij bewust worden van natuur en milieu met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Na instellen van planmatige aanpak tot uitvoering komen van het vastgestelde groenonderhoud beleid, met extra aandacht voor de benoemde pluslocaties, waaronder de centra van de toeristische kernen, maar ook de centra van andere dorpen.

Overbodige regels voor het organiseren van verenigingsevenementen uitbannen.

Mechelen - Kernen website Balans-Eleven Media-4

Onderwijs is investeren in de toekomst

Overlast

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De zorg in het onderwijs staat zwaar onder druk. Steeds meer kinderen met leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen hebben door de verzwaarde eisen geen toegang meer tot het speciaal onderwijs. Balans vindt het een goede zaak dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving naar een basisschool gaan en daar desgewenst een aangepast leerprogramma volgen. Voorwaarde is dan wel dat een aantal faciliteiten, die nu onder druk staan, zoals schoolbegeleidingsdienst en logopedie, voor deze doelgroep behouden blijven en waar mogelijk zelfs versterkt worden.

Er is de afgelopen jaren op vele onderdelen beleid gemaakt, zoals voor- en vroeg schoolse educatie (VVE), het wegwerken van onderwijsachterstanden, evenals het terugdringen van schooluitval en voortijdig verlaten van de school. Dit vindt Balans een goede ontwikkeling, maar alertheid en waakzaamheid zijn geboden. Juist in een tijd dat je als gemeente financiële keuzes moet maken. Maar Balans bekent kleur door nadrukkelijk te stellen dat onderwijs bij het maken van die keuzes, wat ons betreft, voorrang krijgt.

De vergrijzing en ontgroening heeft ook zijn effecten op het leerlingen aanbod van het Sophianum. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden én om een zo breed mogelijk pakket aan studierichtingen te kunnen bieden is het besluit genomen om te komen tot een uni locatie in Gulpen.

Investeren in onderwijs is een investering in de onze jeugd, dus onze toekomst.  

 

Al enkele jaren heeft overlast op uitgangsavonden in Gulpen de aandacht van het college en de politie. Een beperkte groep jongeren vraagt op een negatieve manier aandacht. Helaas heeft dit tot gevolg dat vaak in algemeenheden gesproken wordt over jongeren, uitgaan en overlast, alsof dit altijd samen moet gaan. 

Wij vinden dat dit aandacht verdient in het belang van de inwoners van de kern Gulpen, maar ook in het belang van al die jongeren die genieten van een avondje uit en het gezellig houden, ook op straat en op weg naar huis.

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten gemeenten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk burgers aan de samenleving mee kunnen doen. Een heel belangrijke wet dus, omdat die vele terreinen van wonen, welzijn en zorg raakt. Dit zijn zaken die voor alle burgers, jong en oud, van groot belang zijn.

De afgelopen jaren is door ons zwaar ingezet op het persoonlijke contact bij mensen met een hulpvraag. De vraag achter de vraag helder krijgen, daar gaat het om. Uit het rapport van de rekenkamer commissie is gebleken dat we hiermee in de roos schoten. Aandacht voor de mens in combinatie met het verbinden van de diverse terreinen die de WMO raakt wordt alom geprezen en als voorbeeld voor andere gemeenten gesteld. Dit kon alleen door de intensieve samenwerking met de diverse partners, van zorgvragers tot zorgaanbieders. Ook in de toekomst zal dit de weg zijn die Balans wil blijven bewandelen. Persoonlijke aandacht, vernieuwing en goed contact met de gebruikers en aanbieders, om te weten wat leeft en hiermee rekening te houden bij het vaststellen van beleid.

De komende jaren zal de financiële situatie nopen tot het maken van keuzes. Wij willen handhaving van het huidige voorzieningen niveau, waarbij wat ons betreft gekeken mag worden naar eigen bijdrages gebaseerd op het inkomen. De sterkere schouders mogen zwaarder dragen.

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Behoud basisscholen en peuterspeelzalen en diverse functies in één gebouw. Behoud van de peuterspeelzalen en de basisschool in de kleine kernen.

Hoogste prioriteit ligt voor ons de komende periode bij het zo snel mogelijk realiseren van de basisschool te Wijlre en het regionale centrum met de Bernardusschool en de Triangel te Gulpen.

Voldoende geld te beschieting stellen om het Sophianum te behouden en om kwalitatieve studie richtingen te kunnen blijven bieden.

Behoud en waar mogelijk versterken van de diensten van de Schoolbegeleidingsdienst en logopedie.

Voor en vroeg schoolse educatie en programma’s t.a.v. het terugdringen van schooluitval behouden.

Het college van B&W moet samen met de politie en/ of de jongerenwerker in contact treden met overlast gevende jongeren op uitgaansavonden in Gulpen. Samen moet tot een oplossing gekomen worden, waardoor de overlast zich per jaar, beperkt tot maximaal 6 x per jaar.

Lik op stuk beleid kan hierbij ingezet worden. Contact tussen jongeren en bewoners moet gestimuleerd worden. Samen met ouders, scholen, uitbaters, jongerenwerk, maar bovenal de jongeren een campagne opzetten om te wijzen op de gevaren van alcohol en drugs.

 

Formulieren brigade, die mensen kan wijzen op de diverse regelingen en hulp kan bieden bij het invullen van de formulieren. Hiervoor willen wij mensen met een uitkering, ouderen en jongeren trainen. Hiermee willen wij het niet gebruik terugdringen met 10 % per jaar.

Wij willen een snelloket voor bijstandsgerechtigden die gebruik willen maken van bijzondere bijstand en overige regelingen. Geen bureaucratie die handen vol geld kost, maar het geld inzetten voor de groep die het nodig heeft.

Meer aandacht voor mensen met schulden. Meer inzetten op voorkomen van schulden door voorlichting aan jongeren in samenwerking met het Sophianum.

Eén loket voor schuldhulpverlening: snel en adequaat hulp verlenen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: accent blijven houden op persoonlijke aandacht en toegankelijkheid voorzieningen. Huidige voorzieningen niveau handhaven, waarbij gekeken dient te worden naar inkomensafhankelijke eigen bijdragen.

Eys - Kernen website Balans-Eleven Media-1

Nieuw evenementenbeleid

Super snel internet via glasvezel

Gescheiden fietspaden

Torpedeer nieuwe initiatieven in kernen voor kleinschalige evenementen niet langer door een woud aan regels. Stimuleer die juist, vooral op gebied van streekpromotie, kunst en cultuur. De toeristen, de eigen bewoners en de verenigingen worden er alleen maar beter van. Vanuit die overtuiging hebben we gezorgd voor het vereenvoudigen van het oude evenementen beleid en het invoeren van de zogenaamde meldingsplicht (geen vergunning meer nodig). Hierdoor blijven onze kernen bruisen.

Ook de komende periode blijven wij wars van teveel regeltjes die initiatieven al in de kiem smoren. Wij blijven zorgen dat er muziek blijft zitten in Gulpen-Wittem.   

De gemeente dient de makelaarsfunctie in te richten en actief de boer op te gaan om initiatieven te stimuleren en mensen samen te brengen waar het gaat om nieuwe (toeristische)bedrijvigheid.

Daarbij dient de gemeente ook als vraagbaak voor allerlei wet- en regelgeving. Ook dienen ondernemers gewezen te worden op de diverse subsidie mogelijkheden.

Dat geldt ook voor een veilige schoolroute. Daarover is nu al veel te lang gepraat. Wij zijn en blijven daarom grote voorstander van gescheiden fietspaden. Goed voor de veiligheid van onze kinderen. Goed voor u als inwoner. En goed voor de vele toeristen die Gulpen-Wittem bezoeken.

Uit onderzoek blijkt dat het scheiden van verkeersstromen (gemotoriseerd en fietsers/voetgangers) veiliger is dan fietssuggestiestroken. Deze bieden in onze ogen alleen schijnveiligheid. Zonde van het geld. Je kunt beter sparen en dan een duurzame investering doen: dus gescheiden fietspaden. 

Wijlre - Kernen website Balans-Eleven Media-3

Jeugd- & jongeren

Gescheiden afval inzamelen

Uit de kunst!

Gelukkig leven we in een gemeente waar veel jongeren zich ook heel prettig voelen. Een belangrijk gedeelte van deze doelgroep vindt bij onze verenigingen onderdak.

Om die reden is het belangrijk om verenigingen die zich met jeugd bezighouden, krachtig te ondersteunen. De afgelopen jaren zijn mede door de inzet van Balans de volgende zaken gerealiseerd: extra subsidie voor jeugdleden, activiteiten voor en door jongeren vanuit het succesvolle Go-Active project.   

Sinds 1 januari is het scheiden van plastic afval verplicht. In Gulpen-Wittem is gekozen voor een experimentele aanpak: geen bronscheiding, maar na scheiding. De resultaten hiervan worden gemeten. Op basis van de uitkomsten hiervan willen wij een definitieve keuze maken.

Mocht blijken dat bronscheiding beter is, dan zal inzameling van plastic door de gemeente moeten worden georganiseerd. 

Het is fantastisch wat burgers de afgelopen jaren op het gebied van kunst en cultuur in onze gemeente hebben gerealiseerd. Uit de kunst!

Als gemeente moet je zulke initiatieven koesteren en op een creatieve manier ondersteunen. Samen met het kunst -en cultuurplatform dient bezien te worden of de diverse losse evenementen, groot en klein, op het gebied van kunst en cultuur zodanig verbonden kunnen worden, dat er een kalender ontstaat voor door het jaar heen. 

Slenaken - Kernen website Balans-Eleven Media-3

Blijvende aandacht voor preventie

Vrijwilligers ondersteunen

Ander parkeerbeleid

Balans wil voorkomen dat in onze zorg voor de jeugd het paard achter de wagen wordt gespannen. Daarom zetten we in op preventie en zijn wij groot voorstander van het regionale kindcentrum.

Uitgangspunt hierbij is immers dat de vraag van het kind/ouders centraal staat. Werken vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod. Eén plek waar je terecht kunt met vragen, en advies. De meeste kinderen redden het immers prima met een klein steuntje in de rug. Daar waar nodig is moet meer gespecialiseerde zorg geleverd kunnen worden. 

Zonder vrijwilligers zouden heel veel activiteiten in Gulpen-Wittem niet meer plaats vinden. Slecht voor de leefbaarheid en slecht voor de sociale cohesie.

Balans is grote voorstander van het concreet ondersteunen van al onze vrijwilligers. Daarom zorgden wij voor de invoering van een collectieve verzekering, maar ook voor het afschaffen van vergunningen voor kleine evenementen. Dankzij Balans hoeft hier ook niet meer voor betaald te worden. Ook de jaarlijkse vrijwilligersdag werd weer ingevoerd, waarbij voor het eerst ook de jongere vrijwilligers in het zonnetje werden gezet.   

Onlangs is een nieuw parkeerbeleid voor het centrum van Gulpen vastgesteld. Ook toen bleek weer dat dit de gemeente veel geld kost. Wij blijven voorstander van het afschaffen van betaald parkeren, omdat dit geen geld opbrengt maar geld kost. Daarbij vinden wij betaald parkeren klantonvriendelijk. Betaald parkeren zorgt ook voor ongewenste parkeerdruk in omliggende wijken.

Zodra de regels voor gemeenten met betrekking tot de parkeerboete worden gewijzigd, zullen wij het dan ook opnieuw op de agenda zetten.   

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Bewegen in al zijn aspecten voor kinderen/jeugdigen en ouderen dient aandacht te krijgen. In combinatie met voorlichting over gezonde voeding, medicijngebruik etc. heeft dit een preventieve werking.

Na uitkomsten gedegen onderzoeken, kiezen voor bronscheiding of na scheiding van plastic afval. Bij keuze voor bronscheiding organisatie vanuit gemeente.

Duurzaamheid als leidraad voor uit te zetten acties. Duurzaam is niet alleen aandacht voor milieu, natuur, landschap etc. maar ook keuzes maken in de zaken die je als gemeente belangrijk vindt. Zowel geld als menskracht maakt dit noodzakelijk.

Prestatieafspraken met woningverenigingen maken: t.a.v. Passende huisvesting voor ouderen en jongeren (huur) in alle kernen. Levensloopbestendige woningen stimuleren. Koopwoningen (of zelfbouwkavels) voor starters (laten) realiseren.

Balans is tegen allerlei plannen (gebiedsvisies) maken waarvoor geen geld is.

Balans wil een gemeentelijke kerntakendiscussie. De vraag en het antwoord op „wat móet de gemeente doen en wat niet?moet helder en duidelijk zijn en op groot draagvlak in de raad kunnen rekenen.

Balans wil dat het college geen subsidies verstrekt waarvoor geen vastgestelde subsidiegrondslagen door de raad zijn vastgesteld.

Balans wil dat het college de gemaakte begroting niet overschrijdt (strakke begroting discipline) , eventuele dringende keuzes moeten ten alle tijden aan de raad worden voorgelegd, behalve als het zeer dringende aangelegenheden zijn die met de algemene veiligheid hebben te maken. (zaken waarbij uitstel van 2 maanden ernstige problemen veroorzaken)

Raadsvoorstellen moeten vanuit een integraal financieel oogpunt aangedragen worden. „Life cycle costing dient uitgangspunt van beleid te zijn. Dit betekent dat je niet alleen kijkt wat iets kost bij aanschaf maar ook kijkt wat het aan onderhoud en levensduur kost (duurzaamheid)

We willen dat op het gebied van inkoopbeleid stevig met de partnergemeenten wordt samengewerkt waardoor voordelige inkoopcontracten kunnen worden afgesloten.

Mechelen - Kernen website Balans-Eleven Media-1

Duurzaamheid

Voorrang voor starters en senioren

Letten op de centen

Duurzaamheid is een echt woord van deze tijd. Er is grote en terechte aandacht voor ons milieu, het landschap en het tegengaan voor vervuiling en onnodig energie gebruik. Voor ons gaat duurzaamheid verder dan de themas die natuur, landschap en milieu raken.

Voor ons is duurzaam ook: alleen beleid ontwikkelen dat we ook kunnen uitvoeren Te veel en te vaak worden allerlei onderzoeken gestart, terwijl we weten dat er geen geld is om er iets mee te doen. Te veel en te vaak worden zaken bedacht achter een bureau en staat hier geen enkele burger op te wachten. Te veel en te vaak wordt gekozen voor korte termijn successen, zonder visie op de toekomst. Dat is niet duurzaam!

Teveel themas vindt de Raad belangrijk. Hierdoor hebben veel zaken een beetje aandacht. We kunnen immers niet alles. Er is geen geld en er zijn te weinig mensen om al die zaken te op te pakken.

Wij kiezen voor een beperkt aantal themas die we dan alle aandacht kunnen geven. Daarom willen wij een kern taken discussie voeren. Wat moet een gemeente nu wel en niet doen?

Bij de woningbouw voorrang voor starters en senioren. Bij wonen geldt: voorrang voor senioren en de starters. Zij hebben behoefte aan huurappartementen binnen de kernen. Voor de senioren gaat het dan om nieuwbouw/verbouw van zorgappartementen en vooral levensloopbestendige woningen. Bij de jongeren is grote behoefte aan goedkope huurwoningen.

Om jongeren betaalbare huisvestingsmogelijkheden binnen de eigen kern te kunnen bieden, is het dan ook zaak om via prestatieafspraken goedkopere bestaande complexen van de woningverenigingen voor deze doelgroep vrij te maken. 

Wij gaan er vanuit dat door de bouw van voldoende senioren- en levensloopbestendige woningen voor een belangrijk gedeelte doorstroming t.b.v. de overige doelgroepen (waaronder de jongeren en alleenstaanden) ontstaat. Aanvullend zullen in de koopsfeer een aantal goedkopere woningen/casco’s en kavels voor de zelfbouwer aangeboden moeten worden.

 

 

Een raadslid behoort met de „beurs van de gemeente om te gaan alsof het zijn/haar eigen beurs is. Dan kunnen de lasten voor de burgers ook zo laag mogelijk worden gehouden. Balans is voorstander van een gezond financieel klimaat. Wethouders en raadsleden moeten met het geld van de gemeente (en dus van de burgers) omgaan alsof het hun eigen beurs is. 

Dit betekent dat goed gelet moet worden op de uitgaven in relatie tot de inkomsten van de gemeente. Wij vinden dat, zeker in een tijd van economische crises, alle zeilen bijgezet moeten worden om te proberen de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen door keuzes te maken. Niet alles kan.

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Bewegen in al zijn aspecten voor kinderen/jeugdigen en ouderen dient aandacht te krijgen. In combinatie met voorlichting over gezonde voeding, medicijngebruik etc. heeft dit een preventieve werking.

Na uitkomsten gedegen onderzoeken, kiezen voor bronscheiding of na scheiding van plastic afval. Bij keuze voor bronscheiding organisatie vanuit gemeente.

Duurzaamheid als leidraad voor uit te zetten acties. Duurzaam is niet alleen aandacht voor milieu, natuur, landschap etc. maar ook keuzes maken in de zaken die je als gemeente belangrijk vindt. Zowel geld als menskracht maakt dit noodzakelijk.

Prestatieafspraken met woningverenigingen maken: t.a.v. Passende huisvesting voor ouderen en jongeren (huur) in alle kernen. Levensloopbestendige woningen stimuleren. Koopwoningen (of zelfbouwkavels) voor starters (laten) realiseren.

Balans is tegen allerlei plannen (gebiedsvisies) maken waarvoor geen geld is.

Balans wil een gemeentelijke kerntakendiscussie. De vraag en het antwoord op „wat móet de gemeente doen en wat niet?moet helder en duidelijk zijn en op groot draagvlak in de raad kunnen rekenen.

Balans wil dat het college geen subsidies verstrekt waarvoor geen vastgestelde subsidiegrondslagen door de raad zijn vastgesteld.

Balans wil dat het college de gemaakte begroting niet overschrijdt (strakke begroting discipline) , eventuele dringende keuzes moeten ten alle tijden aan de raad worden voorgelegd, behalve als het zeer dringende aangelegenheden zijn die met de algemene veiligheid hebben te maken. (zaken waarbij uitstel van 2 maanden ernstige problemen veroorzaken)

Raadsvoorstellen moeten vanuit een integraal financieel oogpunt aangedragen worden. „Life cycle costing dient uitgangspunt van beleid te zijn. Dit betekent dat je niet alleen kijkt wat iets kost bij aanschaf maar ook kijkt wat het aan onderhoud en levensduur kost (duurzaamheid)

We willen dat op het gebied van inkoopbeleid stevig met de partnergemeenten wordt samengewerkt waardoor voordelige inkoopcontracten kunnen worden afgesloten.

Partij-Wittem - Kernen website Balans-Eleven Media-1

Samenwerking in de regio

Strategische visie

Luisteren naar de burger

Iedere gemeente wordt met steeds meer vragen geconfronteerd. Het Rijk legt steeds meer wettelijke taken op het bordje van de gemeente zonder hiervoor de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen.

Om aan alle eisen te kunnen blijven voldoen en te zorgen dat u als burger op tijd een goed en betaalbaar product blijft ontvangen, is volgens ons samenwerking nodig. Wij kiezen dan ook voor een intensieve samenwerking binnen Maastricht/Heuvelland & de lijn 50 gemeenten. Samenwerken betekent voor ons zoveel mogelijk zaken op elkaar afstemmen, waarbij je ruimte houdt voor eigen inbreng. Samenwerken is voor ons niet vrijblijvend.

Teveel en te vaak zijn hierop allerlei pogingen om te komen tot welke vorm van samenwerking dan ook spaak gelopen.

Er dient meer aandacht te zijn voor samenwerking met onze Belgische en Duitse buren. Kansen te over op het gebied van toerisme (toerist denkt niet in grenzen) wonen (medewerkers Campus Aken kunnen hier schitterend wonen kort bij hun werk) en werkgelegenheid. Wij willen gebruik maken van de kansen die er liggen. Niet gaan voor het eigen hachje, maar het algemene belang. Samen de regio sterker maken en elkaars kracht gebruiken.

Door de Raad is, samen met de inwoners, de strategische visie Gulpen-Wittem vastgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven waar we met Gulpen-Wittem naar toe willen, wat we belangrijk vinden en waar dus ook de accenten moeten liggen.

Bij het samenstellen van dit verkiezingsprogramma is deze strategische visie als uitgangspunt genomen. Ook voor ons zijn zaken als duurzaamheid, economische ontwikkeling op het gebied van recreatie/toerisme, zakelijke dienstverlening en landbouw van belang. Ook hechten wij veel waarde aan het samen met inwoners zorg dragen voor onze kernen. Ieder vanuit zijn rol/verantwoordelijkheid. 

Scholen als investering in de toekomst van onze kinderen/jeugd, maar ook als plek voor ontmoeting. Het kunnen blijven wonen in alle kernen voor zowel onze ouderen als onze jeugd vraagt om een andere kijk op bouwen. Meer betaalbare huurwoningen te realiseren via afspraken met onze woningstichtingen. Niet alles kan in iedere kern, daarom zullen een aantal voorzieningen alleen in de grootste kern gerealiseerd kunnen worden/aanwezig zijn. Denk hierbij aan een verzorgingstehuis of een verpleeghuis.

Onze raadsleden moeten op allerlei manieren in gesprek gaan met burgers. De ene keer via MSN of mail, de andere keer in rechtstreekse contacten.

En dan vooral goed luisteren! Ook naar jongeren en de adviesraden.

Geen schijninspraak, maar mensen – jong en oud- vanaf het begin betrekken bij plannen op die punten die burgers kunnen beoordelen en waarin belangen een rol spelen. Daarbij willen we wel opmerken dat het primaire besluit onder verantwoording van de volksvertegenwoordiging ligt. Hiervoor hebben burgers een Raad gekozen. Deze dient deze verantwoordelijkheid ook te nemen. Te vaak worden burgers onder de noemer inspraak als gereedschap gebruikt om politieke spelletjes te spelen en/of onrust te stoken. Hier doen wij niet aan mee !!

Balans Gulpen-Wittem heeft ook na de verkiezingen in 2006 op allerlei manieren het contact met onze inwoners gelegd. Met enige regelmaat kon u in de diverse huis aan huis bladen lezen wat we deden. En wat dacht u van onze website, www.balansgulpenwittem.nl, die steeds voorzien was van de meest actuele informatie.

Rondom het gemeentelijk verkeers-en vervoersplan hielden wij een enquête om uw mening te peilen. Als enige fractie in de huidige gemeenteraad vonden wij het de moeite waard om uw mening over zo een belangrijk onderwerp te peilen!

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Balans wil de samenwerking uitbreiden en versterken. Wel willen wij kritisch blijven volgens welke samenwerking wel of geen bijdrage doet leveren aan onze gemeente en dus onze inwoners. 

We staan open voor een samenwerking met het Middengebied op basis van een gedegen rapport van prof. dr. Luc Soete. Uiteraard is dit geen carte blanche voor de komende jaren. We zullen de resultaten afwachten en jaarlijks gaan evalueren en overwegen welke keuze de beste is voor onze inwoners. 

We willen dat de strategische visie in 2010 verder uitgewerkt wordt in concrete doelstellingen met daarbij behorende uitvoeringsprogramma‟s. Waarbij burgers en het midden- en kleinbedrijf op de voor hun relevante onderdelen betrokken worden.

In 2014 dient de strategische visie volledig vertaald te zijn, en het laatste uitvoeringsprogramma gestart te zijn. De speerpunten van Balans geven richting aan de doelen en uitvoeringsprogramma’s.

Wij willen dat vraagstukken die alle burgers of specifieke doelgroepen aangaan, via minimaal twee kanalen worden uitgezet. Wij denken daarbij aan (digitale) enquêtes én inspraakavonden. Daarnaast dienen nieuwe mediamiddelen ingezet te worden om de burgers te bereiken.

Mails van burgers moeten, net als telefoontjes, gelijk in behandeling genomen worden. Burgers moeten maximaal binnen 2 dagen antwoord ontvangen of een tussen bericht met daarin de verwachte antwoorddatum en reden waarom niet meteen antwoord gegeven kan worden.

De gemeentelijke website moet uiterlijk 2014 voldoen aan alle de criteria van het waarmerk drempelvrij.nl dit is het kwaliteitsmerk waarmee toegankelijke websites in Nederland worden aangeduid. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren.

De zoekmachine op de gemeentelijke website dient 75% relevante treffers te presteren

Het digitaal loket moet de mogelijkheid hebben om de status van aanvragen te volgen.

Buitengebied wijlre 4

Voorrang voor onderwijs en jeugd

Nieuw armoedebeleid

Groter aanbod voor toerist

Peuterspeelzaal en basisschool zijn de plekken waar je kennis en vaardigheden ontwikkelt, maar in onze kernen zijn ze zeker ook de plaats van ontmoeting en verbinding. Binnen onze visie op onderwijs vinden wij het behoud van de peuterspeelzalen en de basisschool in de kleine kernen van groot belang. Zolang het grootste gedeelte van de kinderen dat woont in een kern, de plaatselijke peuterspeelzaal en basisschool bezoekt, moet alles in het werk gesteld worden om de school open te houden.

Letterlijk en figuurlijk open dan, omdat vragen rondom het bestaansrecht van een basisschool in een kleinere kern meestal samenhangen met een teruglopend leerlingenaantal en leegstand. Ook bij investeringen op langere termijn zal de discussie oplaaien waar de grens van het toelaatbare ligt en hoeveel het ons waard is. Volgens Balans mag het in elk geval iets kosten, want zoals gezegd, een school in een kern is méér dan een plek waar onderwijs wordt gegeven.

Dat laatste is zeker het geval als je het schoolgebouw in een kleine kern voor meerdere gebruiksmogelijkheden geschikt maakt. Wij verzetten ons met hand en tand tegen de stelling dat een kleine school per definitie geen kwalitatief goed onderwijs kan bieden. In Gulpen-Wittem zien we in de praktijk dat net kleine scholen goed onderwijs kunnen bieden door onder andere persoonlijke aandacht voor de kinderen en differentiatie in het aanbod. Het tijdig omschakelen naar andere vormen van onderwijs methodiek is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, maar wat ons betreft mag/moet het gemeentebestuur, indien het schoolbestuur hier onvoldoende in investeert, op hun verantwoordelijkheid wijzen. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting. Dit dient op een zodanige wijze te geschieden dat de onderwijskundige visie tot uitvoering kan komen.

Balans is dat ook blij met de realisatie van de nieuwe basisscholen in Wijlre en het regionale centrum met de Bernardusschool & Triangel te Gulpen.   

Regelmatig willen wij onderzoeken wat de gevolgen van het gemeentelijke beleid voor mensen zijn die het niet zo breed hebben en vervolgens dat beleid aanpassen als dat nodig blijkt te zijn.

Balans heeft ervoor gezorgd dat een zogenaamde Minima Effect Rapportage werd uitgevoerd (MER). Deze maakte inzichtelijk dat het beleid moest worden omgebogen om de echt kwetsbare groepen te ondersteunen.

Voor het eerst in de geschiedenis van Gulpen-Wittem is gewerkt aan integraal armoedebeleid. Het gaat immers om meer dan alleen financiële regelingen. Inwoners, hoe jong of oud ook, moeten kunnen meedoen. Dat betekent de peuterspeelzaal bezoeken, maar ook de bibliotheek of de sportclub.

Als het ontbreken van geld hierbij een struikelblok vormt, kan nu dankzij Balans een beroep gedaan worden op een gemeentelijke tegemoetkoming. Snel en simpel. Het geld inzetten voor de mensen die het heel hard nodig hebben en niet op laten gaan aan heel veel bureaucratie.

De kracht van de samenleving wordt gekenmerkt door hoe zij omgaat met de zwakkeren.   

Toerisme is nog steeds de economische levensader van onze gemeente. Onze fraaie natuur vormt het basiskapitaal waarmee we heel zorgvuldig moeten omgaan. Van de andere kant is het een uitdaging om zoveel mogelijk mensen van diezelfde natuur te laten genieten, mits dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Verdere uitbouw van onze recreatieve voorzieningen draagt bij aan de uitbouw van onze toeristische functie, mits dit op een manier gebeurt die niet schadelijk is voor de natuur. 

Er liggen grote kansen bij het “beleven van het landschap” en het bezinningstoerisme. „Epen, Bronnenland‟ en bijvoorbeeld het te ontwikkelen waterleer pad in Eys zijn voorbeelden van goede initiatieven.

Bij het verder ontwikkelen van het bezinningstoerisme dient Klooster Wittem als markante plek en nu al trekpleister voor duizenden bezoekers per jaar, als centrale locatie te fungeren van waaruit diverse activiteiten kunnen plaats vinden. Het is een gemeentelijke taak om de diverse aanbieders samen te brengen om zodoende tot een voldoende samenhangend en vernieuwend aanbod te komen. 

IMG_2300

Bevolkingskrimp

Infrastructuur voor wandelaars en fietsers

Autoloze zondag

De komende 25 jaar zullen we verder vergrijzen, ontgroenen én vervolgens krimpen. Aan dat laatste onderwerp is tot nu slechts in geringe mate aandacht geschonken door wetenschap en bestuur. Een nieuwe bestuurlijke oriëntatie is nodig om op een constructieve manier met bevolkingskrimp om te gaan.

Nederland staat aan de vooravond van een nieuw demografisch tijdperk. “Vergrijzing en ontgroening zijn verschijnselen waar we al veel ervaring mee hebben, bevolkingskrimp is nieuw. Krimp heeft gevolgen voor de toekomstige ruimtelijke, economische en sociale kansen.

Niet ontkenning, noch de kop in het zand steken door te roepen dat we dan meer moeten bouwen omdat het bij ons zo goed wonen is, zal het antwoord zijn op het vraagstuk van de krimp. We zullen moeten leren omdenken: van kwantiteit naar kwaliteit. We zullen hierover met elkaar het debat moeten voeren om te komen tot strategische keuzen.

Balans kiest ten aanzien van krimp voor:

  1. Actieve participatie samen met onze (buurt)-verenigingen;
  2. Behoud van voorzieningen in de kernen door creatieve aanpak;
  3. Wijken/kernen in te richten voor ontmoeting tussen jong -en oud;
  4. Actieve inzet op kleinschalige bedrijvigheid: wonen en werken in het buitengebied;
  5. 1 keer per jaar een dag waarop we samen met onze schooljeugd het zwerfvuil in de eigen kern bij de kop pakken en opruimen.
  6. Plan maken om groen te onderhouden.

Kijkend naar de aanwezige infrastructuur voor de wandelaar en de fietser constateren wij een lacune als het gaat om fietspaden door de natuur, die voor alle leeftijdscategorieën toegankelijk zijn. De komende jaren blijft Balans zich inzetten om te zorgen voor de aanleg van gescheiden fietspaden. 

Daarnaast hebben wij in onze gemeente ook inwoners (en toeristen) welke genieten van een heerlijke wandeling. Fietsers hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Balans is van mening dat de wandelaars net zo belangrijk zijn en willen dan ook faciliteren in goed onderhouden wandelpaden. Wat te denken van alle wandelverenigingen en wandelevenementen binnen onze gemeente. 

Kortom, het heeft zeker onze aandacht!

Wij willen ook graag in gesprek met de inwoners voor wat betreft een experiment met één autoloze zondag per jaar. Gulpen-Wittem kan zich hiermee o.i. onderscheiden en invulling geven aan het begrip duurzaamheid. Bij de concretisering moeten uit alle kernen zowel verenigingen als ook de ondernemers betrokken worden.

Wij denken dat het die dag bruist van activiteiten in Gulpen-Wittem, want er is meer dan voldoende creativiteit in onze gemeente aanwezig. Laat bijv. onze schutterijen de gemeente en kerngrenzen bewaken, laat fanfares/harmonieën, samen met onze vele koren hun klanken laten schallen in ons prachtige 5-sterren landschap, laat de kinderen dansen en spelen op straat zoals in vroegere tijden etc.   

 

Een autoloze zondag waarmee Gulpen-Wittem zich landelijk kan onderscheiden, waarbij alle verenigingen, ondernemers etc. betrokken worden.

Uiteraard zijn er maar een beperkt aantal locaties mogelijk en enkel en  onder strikte voorwaarden. Maar we moeten ook rekening houden met de wensen van onze inwoners en ondernemers en gaan onderzoeken of er draagvlak voor is.