Terugblik op de jaren 2018-2022

Verkiezingsprogramma’s kijken vooruit:

wat wil een politieke partij bereiken als ze uw steun krijgt.

Balans durft het ook aan om terug te kijken 

voordat we een doorkijk maken richting toekomst.

Dankzij de steun en het vertrouwen van ruim 1500 kiezers kreeg Balans in 2018 drie raadszetels en was Balans mede-initiatiefnemer van de coalitiebesprekingen. Samen met PRO vormden wij een coalitie en leverden wij een wethouder (Jos Last) in het nieuwe College.

Balans is van mening optimaal naar de inwoners te hebben geluisterd door in eerste instantie met de grootste partij in 2018 te gaan praten. Door het besluit van mevrouw van der Laan in 2020 om uit fractie PRO te stappen, ontstond de situatie dat de coalitie geen meerderheid meer in de gemeenteraad had. Daardoor was van een stabiel bestuur geen sprake meer.

Jammer genoeg bleek na de val van de coalitie de samenwerking met PRO niet sterk genoeg te zijn om de hele rit verder uit te zitten met PRO. Balans heeft toen zijn verantwoordelijkheid genomen en gesprekken gevoerd met met het CDA en Fractie Franssen.

Ook in deze nieuwe coalitie kon Balans haar standpunten inbrengen en vond Balans het verantwoord om samen met CDA en Fractie Franssen verder te gaan.

Balans heeft op deze wijze vier jaar lang haar verantwoordelijkheid genomen. In vogelvlucht een aantal voorbeelden van hetgeen we beloofd en waargemaakt hebben:

  • We hebben geen politieke spelletjes gespeeld. Balans is altijd open en eerlijk naar andere politieke partijen geweest. Veelal kregen we hierdoor draagvlak maar soms leidde dit ook tot tegenstellingen.
  • Wij hebben er serieus werk van gemaakt om de woningbehoefte aan te pakken. We stimuleren het CPO project in Mechelen, steunen de nieuwbouw van seniorenwoningen Nieuwstraat in Gulpen en propageren ombouw van bestaande gebouwen tot woningen.
  • Wij durfden het aan om de Pilot ‘Boerderij van de Toekomst’ te starten met als doel te onderzoeken hoe jonge boeren een plek in ons landschap kunnen krijgen.
  • Wij steunen van harte de nieuwe ontwikkelingen rondom het Sophianum in Nijswiller; het toekomstig kloppend hart voor deze kern!
  • We verbeterden de verkeersveiligheid en verkeersveiligheid door het Mobiliteitsplan vast te stellen maar ook door het mogelijk te maken verkeerslichten in Wahlwiller te plaatsen waardoor de schooljeugd veiliger kan fietsen. Later dit jaar zal gestart worden met de aanleg van een rotonde op de kruising Capucijnenweg-Partijerweg. Zo wordt ook daar de oversteek voor de schoolgaande kinderen veiliger.
  • Er is een beleidsplan Armoede 2021-2025 opgesteld waarin aandacht is voor een integrale aanpak, het versterken zelfredzaamheid, preventie en vroeg signalering, extra aandacht voor kinderen en samen aan de slag. Balans heeft ook moties ingediend omtrent de tandartskosten en het ‘Volwassenfonds Sport en Cultuur’ om kwetsbare inwoners maximaal te ondersteunen.
  • De afgelopen vier jaar hebben we telkens een sluitende begroting kunnen presenteren en weinig financiële tegenvallers gehad. Ook laten we geen lijken in de kast achter. We hebben zoals afgesproken op de uitgaven gelet en dus ook rekening gehouden met uw lasten.

We hebben al veel gerealiseerd maar nog lang niet alles. Daarom hebben we opnieuw steun van onze inwoners en ondernemers nodig om onze doelen te bereiken.